بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 25

۱۸۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:همانا اين دين، استوار است . پس با ملايمت در آن وارد شويد و عبادت خدا را بر بندگان خدا تحميل نكنيد كه در آن صورت ، به سوارِ درمانده اى مى مانيد كه نه سفرى را پيموده و نه مَركبى [با نشاط ]به جا گذاشته است .

۱۸۸.امام صادق عليه السلام :خداوند عز و جل، ميانه روى را دوست دارد .

ر.ك : افراطيگرى، ص 161

2 / 3 ـ 14

امانت دارى

قرآن:

و [ از ويژگيهاى اهل ايمان اين است كه ] آنان امانتها و پيمان خود را مراعات مى كنند .

حديث :

۱۸۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :به نماز و روزه و حج و بخشش و ناله هاى شبانه زياد آنها نگاه نكنيد ؛ بلكه به راستگويى و امانتدارى آنها بنگريد.

صفحه از 78