بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 31

حديث :

۱۹۹.امام على عليه السلام :راستى ، محكم ترين ستون ايمان است.

۲۰۰.امام صادق عليه السلام :فريب نماز و روزه مردم را نخوريد؛ زيرا آدمى ، گاه چنان به نماز و روزه خو مى كند كه اگر آنها را ترك گويد ، احساس ترس مى كند ؛ بلكه آنان را به راستگويى و امانتدارى بيازماييد.

2 / 3 ـ 17

حقگويى

۲۰۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هان ! مبادا ترس از مردم ، مانع از آن شود كه كسى حق را بداند و نگويد. بدانيد كه برترين جهاد ، سخن حقّى است كه در برابر فرمانرواى ستمگر گفته شود.

۲۰۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ صدقه اى نزد خداوند عز و جل ، محبوب تر از گفتن حق نيست .

۲۰۳.امام على عليه السلام:نزديك ترينِ بندگان به خداى متعال، حقگوترينِ آنهاست، هر چند به زيانش باشد ، و عمل كننده ترينِ آنهاست به حق، هر چند برخلاف ميلش باشد.

صفحه از 78