بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 33

2 / 3 ـ 18

رازدارى

۲۰۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:فاش كردن راز برادرت ، خيانت است. پس ، از اين كارْ دورى كن.

۲۰۵.امام على عليه السلام :پيروزى با دورانديشى به دست مى آيد و دورانديشى ، با رايزنى و رايزنى ، با رازدارى.

۲۰۶.امام على عليه السلام :سينه خردمند، صندوقچه راز اوست.

۲۰۷.امام على عليه السلام :موفّق ترين كارها، كارى است كه با رازدارىِ كامل انجام شود.

۲۰۸.امام صادق عليه السلام :راز تو جزئى از خون توست . پس نبايد كه در رگهاى غير تو جريان يابد.

۲۰۹.امام صادق عليه السلام :دوستت را از راز خود ، آگاه مكن ، مگر بر رازى كه اگردشمن از آن آگاه شود ، نتواند به تو زيانى رساند؛ زيرا دوست نيز ممكن است كه روزى دشمن شود.

۲۱۰.امام جواد عليه السلام :آشكار كردن چيزى پيش از آنكه استوار گردد ، موجب تباهى آن مى شود.

صفحه از 78