بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 37

2 / 3 ـ 20

اظهار دوستى

۲۱۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اساس عقل، پس از ايمان به خداى عز و جل، دوستى با مردم است.

۲۱۸.امام على عليه السلام :با اظهار دوستى ، دوستى پديد مى آيد.

۲۱۹.امام على عليه السلام :هركه با مردم الفت بگيرد ، دوستش خواهند داشت و هركه با مردم دشمنى ورزد، منفور آنان مى شود.

۲۲۰.امام باقر عليه السلام :باديه نشينى از قبيله بنى تميم نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و به ايشان گفت : سفارشى به من كن . از جمله سفارش هاى حضرت به او اين بود : «با مردم ،اظهار دوستى كن ، تا دوستت بدارند».

2 / 3 ـ 21

حُسن خلق

۲۲۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:بهترينِ مؤمنان ، خوشخوترينِ آنهاست.

۲۲۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:اسلام ، خوشخويى است.

۲۲۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:خداى سبحان ، مكارم اخلاق را سبب پيوند ميان خود و بندگانش قرار داده است . پس ، هريك از شما را همين بس
كه به خويى كه متّصل به خداست ، چنگ آويزد.

صفحه از 78