بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 45

2 / 3 ـ 24

بيم نداشتن از غير خدا

قرآن:

[ پيامبران الهى ] همان كسانى هستند كه پيامهاى خدا را ابلاغ مى كنند و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند.

همان كسانى كه بعضى به ايشان گفتند كه مردم [مشرك مكّه] براى [نبرد با] شما گِرد آمده اند، از آنان بترسيد ؛ امّا [اين خبر] بر ايمان آنان افزود و گفتند : خدا ما را بس است و او خوبْ كارسازى است.

حديث:

۲۳۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خوشا بر آن كه ترس از خدا ، او را از ترس از مردم ، بازداشته باشد!

۲۳۹.امام على عليه السلام:بدانيد كه امر به معروف و نهى از منكر، اجل كسى رانزديك نكرده و روزىِ كسى را نبُريده است.

2 / 3 ـ 25

بيم نداشتن از ملامت مردم

قرآن:

اى مؤمنان ! هركس از شما از دين خود (اسلام) برگردد ، [بداند كه ]خداوند ، به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز او را دوست دارند . [ اينان ] با مؤمنان ، مهربان و فروتن اند و با كافران ، سختگيرند. در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى
نمى هراسند .

صفحه از 78