بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 47

حديث:

۲۴۰.امام على عليه السلام:در راه خدا از سرزنش هيچ نكوهشگرى مترسيد كه او شما را در برابر هر كس كه بخواهد به شما گزندى برساند و ستمى روا دارد ، محافظت مى كند.

۲۴۱.امام سجّاد عليه السلام ـ در پاسخ مردى كوفى كه نامه اى به ايشان نوشت و درباره خير دنيا و آخرت جويا شد ، نوشت ـ :به نام خداوند بخشنده مهربان! امّا بعد ؛ كسى كه در راه خشنود كردن خدا از خشم مردم، پروايى نداشته باشد ، خداوند او را از كارهاى مردم ، بى نياز گردانَد و خود كفايتش كند و هر كه براى جلب خشنودى مردم، خدا را به خشم آورد ، خداوند او را به مردم وا گذارد . والسلام!

۲۴۲.امام هادى عليه السلام :هر كه آفريدگار را فرمان برَد ، از خشم و ناخشنودى آفريده ، پروايى به دل راه ندهد .

۲۴۳.الخصال ـ به نقل از ابوذر ـ :پيامبر خدا به من سفارش فرمود كه در راه خدا ، از سرزنش هيچ سرزنشگرى نهراسم .

2 / 3 ـ 26

هراس نداشتن از كمى همراهان

۲۴۴.امام على عليه السلام:اى مردم! در راه راست، به دليل شمارِ اندك رهروان
آن، احساس تنهايى و ترس نكنيد؛ زيرا مردم بر سفره اى گِرد آمده اند كه سيرى آن ، كوتاه و گرسنگى اش طولانى است.

صفحه از 78