بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 49

2 / 3 ـ 27

احساس تقصير

۲۴۵.امام على عليه السلام:سپاسْ خدايى را كه سخنوران از ستايش وى ناتوان اند و حسابگران، شمارش نعمت هايش را نتوانند و تلاشگران ، از عهده اداى حقّ او برنيايند.

۲۴۶.امام على عليه السلام :سپاسْ خدايى را كه گنهكاران نيز از بخشش او بهره مى برند و فرمانبردارانِ كوشا نيز نمى توانند كوچك ترين نعمتش را پاس بگزارند.

۲۴۷.امام على عليه السلام :ـ گرچه در به دست آوردن رضاى حق ، حريص باشد و در اين راه تا جايى كه مى تواند بكوشد ـهيچ كس نمى تواند طاعتى را كه شايسته مقام خداوند سبحان است ، به جاى آورد ؛ ولى از حقوق واجب خداوند بر بندگانش اين است كه به اندازه
توانايى خويش ، در خيرخواهى و نصيحت بندگانش بكوشند و براى برقرارى حق در ميان خودشان هميارى كنند.

۲۴۸.امام كاظم عليه السلام :همواره بكوش و زنهار كه خود را در پرستش خداى عز و جل بى تقصير مدانى؛ زيرا خداوند ، آن گونه كه شايسته پرستش است، پرستش نمى شود.

صفحه از 78