بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 55

۲۵۸.امام على عليه السلام :چه زيبنده است كه انسان ، آنچه را شايسته نيست ، نخواهد!

۲۵۹.امام على عليه السلامـ در پاسخ به اين پرسش كه : آزمندى چيست؟ ـ:
به دست آوردن كم ، با از دست دادن زياد است .

۲۶۰.امام باقر عليه السلام :حكايت آزمند به دنيا ، حكايت كِرم ابريشم است . هرچه بيشتر ابريشم بر خود مى تند ، با بيرون آمدن از پيله بيشتر فاصله مى گيرد تا آنكه سرانجام ، از غصّه مى ميرد .

۲۶۱.امام صادق عليه السلام :چه زشت است براى مؤمن كه خواسته اى خواركننده داشته باشد!

2 / 4 ـ 4

تعصب

قرآن:

[به ياد آريد] هنگامى را كه كافران در دلهاى خود ، خشم و تعصّب جاهليت داشتند.

حديث:

۲۶۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:كسى كه تعصّب بورزد يا برايش تعصّب ورزيده شود، حلقه ايمان را از گردن خويش ، باز كرده است.
(در نقلى ديگر از اين حديث آمده است :) حلقه اسلام را ازگردن خويش ، باز كرده است.

صفحه از 78