بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 65

2 / 4 ـ 9

ناهماهنگى رفتار وگفتار

قرآن:

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! چرا چيزى را مى گوييد كه بدان عمل نمى كنيد؟! در نزد خدا بسيار مبغوض است كه چيزى را بگوييد كه انجام نمى دهيد.

حديث:

۲۸۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:اى پسر مسعود! از آنان مباش كه بر مردم سخت مى گيرند و بر خود ، آسان. خداى تعالى مى فرمايد: «چرا چيزى را مى گوييد كه بدان عمل نمى كنيد؟!».

۲۸۱.امام على عليه السلام:نفرين خدا بر كسانى كه به خوبى فرمان مى دهند و خود ، آن را فرو مى گذارند ، و بر كسانى كه از زشتى باز مى دارند و خود ، مرتكب آن مى شوند!

۲۸۲.امام صادق عليه السلام :از آنان مباش كه براى بندگان، نگران كيفر گناهانشان هستند؛ امّا خويشتن را از كيفر گناهان خويش ، ايمن مى شمارند؛ زيرا خداى عز و جل بهشت خود را به نيرنگ نمى دهد
و جز با فرمانبرىِ خداوند به آنچه نزد اوست ، نتوان رسيد ، إن شاء اللّه !

صفحه از 78