بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 67

2 / 4 ـ 10

افراطى گرى

۲۸۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:از افراط در دين بپرهيزيد ؛ زيرا خداوند ، آن را آسان قرار داده است . پس ، از دين آنچه توانش را داريد ، برگيريد [ و بدان عمل كنيد ] ؛ چه اينكه خداوند ، كار خوبْ امّا مستمر را ، هرچند اندك باشد ، دوست دارد .

۲۸۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند ، دوست دارد رخصتها و مباحاتش به جاى آورده شود ، همان گونه كه دوست دارد واجباتش به جاى آورده شود .

۲۸۵.امام على عليه السلام:نادان را نبينى، مگر افراطگر يا تفريطگر.

۲۸۶.امام على عليه السلام:هر كس افراط ورزد، به حق نرسد.
* براى آشنايى بيشتر با خطر افراطيگرى مراجعه كنيد به : موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، جلد ششم : جنگ نهروان / درآمد .

2 / 4 ـ 11

سازشكارى

۲۸۷.امام على عليه السلام:هرگاه با حق روبه رو شديد و دانستيد كه حقّ است ،
درباره آن مسامحه نكنيد كه به سختى زيان خواهيد ديد .

صفحه از 78