بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 69

۲۸۸.امام على عليه السلام:رحمت خدا بر شما باد! بدانيد كه شما در روزگارى به سر مى بريد كه حقگويان ، اندك اند و زبان از راستگويى كُند است و پيرو حق ، خوار و بى مقدار . مردمان اين زمانه به نافرمانى خو گرفته اند و بر سازشكارى ، با يكديگرْ همداستان شده اند .

2 / 4 ـ 12

مزاحمت

۲۸۹.كنزالعمّال ـ به نقل از انس ـ :هرگاه پيامبر صلى الله عليه و آلهشبانه براى قرائت قرآن برمى خاست ، آيات را بسيار آهسته تلاوت مى كرد .
پرسيدند : اى پيامبر خدا! به قرآن خواندن ، صدايت را بلند نمى كنى ؟
فرمود : «خوش ندارم دوستانم و خانواده ام را بيازارم» .

2 / 4 ـ 13

تحقير

۲۹۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ يك از شما نبايد احدى از بندگان خدا را خوار و بى مقدار شمُرَد؛ زيرا نمى داند كه كدام يك از آنها دوست خداست.

۲۹۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هيچ مسلمانى را خوار مشمار؛ زيرا كوچك آنان
هم نزد خداوند ، بزرگ است.

صفحه از 78