بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 7

۱۴۸.امام على عليه السلام:ريشه نيرومندى دل، توكّل به خداست.

۱۴۹.امام جواد عليه السلام :اعتمادِ به خداوند متعال، بهاى هر چيز گرانى است و نردبانِ رسيدن به هر بلندايى.

2 / 3 ـ 3

ايثار

قرآن:

و [آنها را] بر خود مقدّم مى دارند ، هرچند خودشان نيازمند باشند، و كسانى كه از آزمندى نفس خود در امان مانند ، آنان اند كه رستگاران اند.

حديث:

۱۵۰.امام على عليه السلام:بهترينِ مؤمنان، آن كسى است كه از جان و خانواده و دارايى خود، [در راه خدا] بيشتر مايه بگذارد.

۱۵۱.الكافى ـ به نقل از على بن سويد سائى ، از امام كاظم عليه السلام ـ :به او (امام كاظم عليه السلام) گفتم : مرا اندرز ده فرمود: «تو را به پرواى الهى سفارش مى كنم». سپس سكوت كرد. من از تنگدستى ام به او شكوِه كردم
و گفتم: به خدا سوگند ، لباس بر تن نداشتم ، به طورى كه ابو فلان ، دو جامه اى را كه بر تن خود داشت ، درآورد و به من پوشاند! حضرت فرمود: «روزه بگير و صدقه بده».
گفتم : از همان اندكْ كمكى كه برادرانم به من مى كنند ، صدقه بدهم؟ فرمود: «آنچه را كه خداوند به تو روزى كرده است، صدقه بده، هر چند خودت بدان محتاج باشى».

صفحه از 78