بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 71

۲۹۲.لقمانُ عليه السلام ـ به فرزندش ـ :پسركم! هيچ كس را به سبب كهنه بودن جامه اش حقير مشمار ؛ زيرا كه پروردگار تو و او يكى است .

2 / 4 ـ 14

سرزنش

۲۹۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هركس برادر خود را براى گناهى كه از آن توبه كرده است ، سرزنش كند ، نميرد تا خود آن گناه را مرتكب شود.

۲۹۴.امام صادق عليه السلام:هر كس مؤمنى را براى گناهى سرزنش كند، نميرد تا خودش آن گناه را مرتكب شود.

۲۹۵.خضر عليه السلام ـ در سفارش خود به موسى عليه السلام ـ :اى پسر عمران! هيچ كس را به واسطه گناهى سرزنش مكن و بر گناه خويش ، گريه كن .

2 / 4 ـ 15

عيبجويى

۲۹۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :[چگونه است كه] هر يك از شما خاشاك را در چشم برادرش مى بيند و تنه درخت را (و يا فرمود: چيز بزرگى را) در چشم خود نمى بيند؟!

صفحه از 78