بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 73

۲۹۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:از زن بدكاره نپرسيد چه كسى با تو فسق كرد؛ زيرا همان گونه كه به راحتى مرتكب فحشا مى شود ، به راحتى هم مسلمان بى گناهى را بدنام مى كند .

۲۹۸.امام على عليه السلام:هر كه عيب خود را ببيند، از پرداختن به عيب ديگران ، باز ايستد.

۲۹۹.امام على عليه السلام :هركه عيبهاى نهانى را بكاود ، خداوند از دوستى دلها محرومش كند .

۳۰۰.امام على عليه السلام :هركه بر دوستش خُرده گيرى كند، دوستى اش گسسته مى شود .

۳۰۱.امام صادق عليه السلام :نهان مردم را مكاو ، كه بى دوست مى مانى .

2 / 4 ـ 16

سرْبار ديگران بودن

۳۰۲.مكارم الأخلاق :در حضور پيامبر صلى الله عليه و آله از مردى سخن به ميان آمد و گفته شد : او آدم خوبى است . گفتند : اى پيامبر خدا! آن مرد ، همسفر حجّ ما بود . هرگاه در منزلى فرود مى آمديم ، پيوسته زبانش به ذكر «لا اله الا اللّه » گويا بود تا آنكه كوچ مى كرديم و در بين راه نيز همواره ذكر خدا مى گفت تا دوباره اتراق مى كرديم .
پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «پس چه كسى شترش را علوفه مى داد و غذايش را درست مى كرد؟».
گفتند : همه ما .
حضرت فرمود : «همه شما از او بهتريد» .

صفحه از 78