بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 51

2 / 4

دورى از اخلاق نكوهيده

2 / 4 ـ 1

بداخلاقى

۲۴۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:بدخويى ، گناهى نابخشودنى است.

۲۵۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ وقتى به ايشان گفته شد كه فلان زن ، روزها را روزه مى گيرد و شبها را به عبادت مى گذراند ؛ امّا بداخلاق است و همسايگانش را با زبان خود مى آزارد ـ :خيرى در آن زن نيست. او اهل دوزخ است .

2 / 4 ـ 2

عصبانيت

۲۵۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :پهلوانى ، به زمين زدن حريف نيست ؛ بلكه پهلوان كسى است كه در هنگام خشم ، خويشتندار باشد.

۲۵۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به مردى كه از آن حضرت ، اندرزى خواست ـ :«خشمگين مشو» . آن مرد مى گويد : من در سخن پيامبر خدا انديشه كردم . ديدم كه خشم ، فراهم آورنده همه بديهاست.

صفحه از 78