بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 53

۲۵۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دوستى خدا براى آن كه خشمگين شود و آن گاه بردبارى كند، قطعى است.

۲۵۴.امام صادق عليه السلام :همانا مؤمن كسى است كه هرگاه خشمگين شود ، خشمش او را از جاده حق بيرون نمى بَرد و هرگاه خشنود شود ، خشنودى اش [از كسى] ، او را به باطل نمى كشانَد و كسى است كه چون قدرت پيدا كند ، بيشتر از آنچه حقّ اوست ، نمى گيرد.

۲۵۵.امام صادق عليه السلام:خشم ، كليد همه بديهاست .

۲۵۶.مسيح عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از ريشه خشم ـ :خود بزرگْ بينى و گردنفرازى و حقير شمردن مردم [ ريشه خشم ] است .

2 / 4 ـ 3

آزمندى

قرآن:

به راستى كه انسان ، حريص و كم طاقت آفريده شده است . هنگامى كه به او آسيبى رسد ، سخت بى تابى مى كند .

حديث:

۲۵۷.امام على عليه السلام:هر كه مى خواهد ايّام عمر خود را آزاد زندگى كند ، طمع را در دل خويش جاى ندهد .

صفحه از 78