بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 61

2 / 4 ـ 7

خودپسندى

۲۷۲.امام على عليه السلام ـ در عهد نامه اش به مالك اشتر ، هنگامى كه او را به حكومت مصر گمارد ـ :زنهار از خودپسندى و تكيه كردن به آنچه كه تو را به خودپسندى مى كشانَد ، و از شيفتگى به ستوده شدن ؛ زيرا اينها از مناسب ترين فرصتهاى شيطان است تا نيكى نيكوكاران را بر باد دهد.

۲۷۳.امام على عليه السلام :گناهى كه بر اثر آن ناراحت شوى ، نزد خدا بهتر از كار نيكى است كه تو را دچار خودپسندى كند.

۲۷۴.امام صادق عليه السلام :خداوند عز و جل به داوود عليه السلام فرمود : «اى داوود! مؤمنان راستين را هشدار ده كه به اعمال خود ، مغرور نشوند؛ زيرا بنده اى نيست كه به پاى حسابش كشم ، مگر اينكه هلاك شود».

2 / 4 ـ 8

خودنمايى

قرآن:

پس خودستايى نكنيد . او به كسى كه تقوا ورزيده ، داناتر است.
با مردم رياكارى مى كنند ، و خدا را جز اندكى به ياد نمى آورند. و همانند كسانى مباشيد كه از سرزمينشان با سرمستى و نمايشگرى در چشم مردم ، بيرون شدند ، و [ مردمان را ] از راه خدا باز داشتند ؛ و خداوند به آنچه مى كنند ، احاطه دارد و آگاه است.

صفحه از 78