مبادی دانش و پژوهش - صفحه 1

فصل اوّل

مبادى دانش و حكمت

1 / 1

حسّ

قرآن

«خدا شما را از شكمهاى مادرانتان بيرون آورد ، در حالى كه چيزى نمى دانستيد و براى شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد ، شايد سپاس بگزاريد» . ۱

حديث

۸۸.امام على عليه السلام :دل ، سرچشمه حكمت و گوش ، آبگير آن است . ۲

۸۹.امام على عليه السلام :چشمها ، پيش قراولان دلهايند . ۳

1 / 2

خرد

قرآن

«اينگونه خداوند مردگان را زنده مى گرداند و نشانه هاى

1.سوره نحل ، آيه ۷۸ .

2.غرر الحكم : ۲۰۴۶

3.غرر الحكم : ۴۰۵ .

صفحه از 22