فضیلت دانش (روز سواد آموزی) - صفحه 1

فصل دوم : فضيلت آموزش‏

2 / 1

سنّت پيامبران‏

قرآن‏

«پروردگارا ! و از خود ايشان در ميانشان فرستاده‏اى برانگيز تا آيات تو را بر ايشان بخواند و كتاب و حكمت به ايشان بياموزد و آنها را تزكيه كند .۱ همانا كه تويى پيروزمند حكيم» .

«در ميان شما فرستاده‏اى از خود شما فرستاديم تا آياتِ ما را برايتان بخواند و شما را تزكيه كند و به شما كتاب و حكمت بياموزد و آنچه را كه نمى‏دانستيد ، به شما ياد دهد» .

«خداوند ، بر مؤمنان منّت نهاد ، هنگامى كه فرستاده‏اى از خود ايشان در ميانشان فرستاد ، تا آيات خود را بر ايشان فرو خوانَد و تزكيه‏شان كند و بدانها كتاب و حكمت بياموزد ، هر چند پيش از آن در گم‏راهى آشكارى بودند» .

«اوست همان كس كه در ميان مردم درس ناخوانده ، پيامبرى از [جِنس‏] خودشان برانگيخت تا آياتش را بر ايشان فرو خوانَد و آنها را تزكيه كند و به آنان ، كتاب و حكمت بياموزد ، هرچند كه پيش از آن در گم‏راهى آشكارى بودند» .

1.تزكيه از ماده «زكى» است كه افزون بر معناى پاكى، به معناى رشد و بالندگى هم هست .(م)

صفحه از 22