تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 3753
نگاهی به كتاب غدير شناسی

نگاهی به كتاب غدير شناسی

News

سه شنبه 28/8/87

راوي : كتاب «غدير شناسی» ، پاسخ به 110 پرسش درباره رخداد بزرگ غدير است كه مرحوم محمد دشتی آن را تدوين و از سوی موسسه فرهنگی ، تحقيقاتی اميرالمومنين (ع) چاپ و منتشر شده است.

به گزارش راوي : نويسنده در اين كتاب به شكل پرسش و پاسخ های ساده و روان كوشيده است تا رخداد بزرگ و تاثيرگذار غدير را به خوانندگان خود معرفی نمايد.
از ديگر ويژگی های اين كتاب مستندات و منابع ای است كه در پانوشت هر پرسش و پاسخ از سوی نويسنده گردآوری و در اختيار خوانندگان قرار داده شده است.
نويسنده با بهره گيری از ده ها كتاب و منابع اصيل و معتبر كوشيد تا پاسخ ها به صورت علمی به خوانندگان فرهيخته و عاشقان بازشناسی حقيقت غدير قرار گيرد.
غدير شناسی ، در 9 فصل با عنوان هايی چون : پيرامون غدير، حادثه بزرگ غدير، در آستانه غدير، ولايت و غدير، حوادث پس از غدير، غدير در آيات و روايات، غدير و خانواده پيامبر، غدير و كودتای سقيفه و غدير و آزادی تدوين شده است .

اين كتاب در 152 صفحه در شمارگان 5000 نسخه و بهای 800 تومان از سوی موسسه فرهنگی تحقيقاتی امير المومنين (ع) چاپ و منتشر شده است.

News

سه شنبه 28/8/87

راوي : كتاب «غدير شناسی» ، پاسخ به 110 پرسش درباره رخداد بزرگ غدير است كه مرحوم محمد دشتی آن را تدوين و از سوی موسسه فرهنگی ، تحقيقاتی اميرالمومنين (ع) چاپ و منتشر شده است.

به گزارش راوي : نويسنده در اين كتاب به شكل پرسش و پاسخ های ساده و روان كوشيده است تا رخداد بزرگ و تاثيرگذار غدير را به خوانندگان خود معرفی نمايد.
از ديگر ويژگی های اين كتاب مستندات و منابع ای است كه در پانوشت هر پرسش و پاسخ از سوی نويسنده گردآوری و در اختيار خوانندگان قرار داده شده است.
نويسنده با بهره گيری از ده ها كتاب و منابع اصيل و معتبر كوشيد تا پاسخ ها به صورت علمی به خوانندگان فرهيخته و عاشقان بازشناسی حقيقت غدير قرار گيرد.
غدير شناسی ، در 9 فصل با عنوان هايی چون : پيرامون غدير، حادثه بزرگ غدير، در آستانه غدير، ولايت و غدير، حوادث پس از غدير، غدير در آيات و روايات، غدير و خانواده پيامبر، غدير و كودتای سقيفه و غدير و آزادی تدوين شده است .

اين كتاب در 152 صفحه در شمارگان 5000 نسخه و بهای 800 تومان از سوی موسسه فرهنگی تحقيقاتی امير المومنين (ع) چاپ و منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :