پژوهشي در اسباب نزول آيه«اكمال دين» - صفحه 71

پژوهشى در اسباب نزول آيه«اكمال دين»

على كورانى

ترجمه: مصطفى فضائلى

اهميت تحقيق درباره اسباب نزول آيات و سور

اين سخنى گزاف نيست كه بگوييم پژوهش دقيق و جدى در اسباب نزول آيات و سور مى تواند موجب دگرگونى يى علمى گردد، زيرا از اين رهگذر حقايق بسيارى كشف مى گردد و بطلان پاره اى از مسلّماتى كه مردمان طى قرون متمادى آنها را حقايقى ثابت مى انگاشته اند، آشكار مى شود.
اين به آن سبب است كه جنبه رياضى تفسير در مورد اسباب نزول قويتر از جنبه هاى ديگر تفسير است. زيرا اگر مثلاً پنج روايت در شأن و سبب نزول آيه اى بيابيم و هريك از آنها سبب و تاريخ خاصى را براى نزول آن آيه بيان كند به طورى كه در مورد مكان، زمان، حادثه يا امر ديگر مربوط به نزول، متناقض باشند، نمى توانيم بگوييم همه آن روايات پذيرفتنى است و راويان همه صحابه اند و همه صحابه ستارگانى هستند كه هريك را پى بگيريم هدايت مى شويم… ۱ بلكه قطعاً تنها يكى از اسباب يا سببى غير از اينها،

1.اشاره به اين حديث است كه اهل سنت به پيامبر(ص) نسبت مى دهند: اصحابى كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم، مترجم.

صفحه از 116