علامه محقق سيد عزيز طباطبايي و حديث غدير - صفحه 314

علامه محقق سيدعزيز طباطبايى و حديث غدير

سيدعلى طباطبايى

سالها تلاش بى وقفه در كنار بزرگانى فرهيخته چون علامه امينى و علامه آقا بزرگ تهرانى، روحيه اى خستگى ناپذير در مرحوم علامه محقق سيد عبدالعزيز طباطبايى به وجود آورد كه منشأ آثارى ارزشمند در موضوع پژوهش استادان خود بود.
آثارى كه محقق طباطبايى درباره موضوع غدير به جا گذارده، حاصل سالها پژوهش در كتابهاى عمده تاريخى و روايىِ چاپى و خطى است كه با نثرى استوار در پنج كتاب نگاشته شده است:

1) على ضفاف الغدير

اين كتاب، مستدرك جلد اوّل كتاب «الغدير» علامه امينى است و حاوى اسامى راويان حديث غدير و شرح حال آنان است؛ علامه امينى اين راويان را در كتاب خود ذكر نكرده است. محقق طباطبايى در مصاحبه با كنگره «كتاب و كتابخوانى در تمدن اسلامى» فرمودند:
از جلد دوازدهم به بعدِ «الغدير» را، علامه امينى خواستند درباره مناقب و

صفحه از 319