شرایط قبولی عزاداری سیدالشهدا(ع)

پرسش :

در روایات است که اگر کسی بر مصیبت امام حسین(ع) گریه کند، بهشت بر او واجب می شود. شرایط قبولی این عزاداری چیست؟پاسخ :

شرط اصلی قبولی عزاداری برای سیدالشهدا(ع) مانند مستحبات دیگر قصد قربت است. هرچه معرفت نسبت به امام حسین(ع) و حرکت او بیشتر باشد برای گریه و مجلس عزای او پاداش بیشتر خواهد بود.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :