نذر به زنا

پرسش :

آیاحدیثی با مضمون ذیل ازمعصوم صادرشده است؟
زنی خدمت رسول خدا(ص) می رسد و می گوید: نذرکرده ام اگر حاجتم برآورده شود زنا کنم. پیامبر فرمود: لازم نیست زنا کنی. کافی است پاشنه ی پای خود را بیرون بگذاری که حکم زنا دارد.پاسخ :

چنین حدیثی نیافتیم و مضمون آن با حکم فقهی و مسلّم اسلام منافات دارد؛ زیرا چنین نذری از اساس نادرست بوده و نیاید به آن عمل شود.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :