حدیث منزلت

پرسش :

حدیث منزلت چیست؟پاسخ :

متن حدیث منزلت در منابع فراوان شیعه و سنی آمده است. در کتاب های اهل سنت چنین می خوانیم که پیامبر(ص) خطاب به امام علی(ع) فرمود:

أنتَ مِنّی بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى، إلّا أنَّهُ لا نَبِی بَعدی؛[۱]

براى من، به منزله هارون براى موسى هستى، جز آن که پیامبرى پس از من نیست.


[۱] . صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۸۷۰، ح ۳۰؛ فضائل الصحابة لابن حنبل، ج ۲، ص ۶۳۳، ح ۱۰۷۹؛ خصائص أمیرالمؤمنین للنسائی، ص ۱۱۱، ح ۵۰ وفیهما «أما ترضى أن تکون منّی» بدل «أنت منّی»، ص ۱۱۴، ح ۵۱؛ مسند أبی یعلى، ج ۱، ص ۳۴۸، ح ۷۳۵ و ص ۳۵۴، ح ۷۵۱؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۱۴۸۱۴۶؛ اسد الغابة، ج ۴، ص ۱۰۰ الرقم ۳۷۸۹؛ المناقب لابن المغازلی، ص ۲۸، ح ۴۰ و ص ۲۹، ح ۴۲ و ص ۳۳، ح ۵۰؛ المناقب للخوارزمی، ص ۱۳۳، ح ۱۴۸.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت