ورود بی حساب به بهشت و سؤال از نماز

پرسش :

طبق برخی روایات افرادی بدون حساب وارد بهشت می شوند، ولی شنیده ایم، اولین چیزی که از انسان سؤال می شود، نماز است. این تناقض چگونه قابل حلّ است؟پاسخ :

بیشتر قوانین کلی استثنائاتی دارند. اصل این است که همه، سوال و جواب شوند اما برخی افراد که کارهای مهم خوب انجام داده اند، استثنائا بدون سوال و جواب وارد بهشت می شوند. همچنین کسانی که مرتکب برخی گناهان بزرگ شوند بی حساب وارد جهنم می شوند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :