علی(ع) درب بهشت

پرسش :

منظور از این جمله که پیامبر به علی(ع) فرمود: «تو دربِ بهشت هستی» چیست؟پاسخ :

یعنی رسیدن به بهشت بدون طریق و راه علی(ع) و پذیرفتن ولایت او ممکن نیست.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :