توسل جایگزین پزشک

پرسش :

آیا هنگام بیماری، می توان بدون مراجعه به پزشک و مصرف دارو، فقط با خواندن سوره ها و دعاها و توسل، خود را درمان کرد؟پاسخ :

قانون علت و معلول در سراسر این دنیا حاکم است. برخی علت ها مادیست و برخی معنوی. اما زمانی معلول تحقق می یابد که علت مادی و معنوی به صورت تامه باشد نه ناقصه. مثلا آتش علت سوختن چوب است اما علت ناقصه است به عبارت دیگر جزء علت است. آتش و شرایط دیگر با هم علت تامه هستند. زمانی آتش چوب را می سوزاند که مانع مانند خیس بودن چوب در میان نباشد.
دعا و توسل نیز علت های ناقص هستند نه علت های تامه. بنابراین در صورتی اثر می گذارند که شرایط دیگر نیز فراهم باشد.
هنگام بیماری صرفا به دعا و توسل نمی توان بسنده کرد. ظاهرا یک علت دیرتر اثر کردن دعا نسبت به مصرف دارو این است که شرایط دعا بیشتر یا سخت تر است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :