دین به معنای محبت

پرسش :

اگر دین در بردارنده ی دستوراتی خاص است, چرا روایات بسیاری می گوید: دین چیزی جز محبت نیست؟پاسخ :

لازمه ی محبت، عمل به خواسته های محبوب است. امکان ندارد کسی دیگری را دوست بدارد اما به دستورهای بر حق او اعتنا نکند. بنابراین عمل نکردن به خواسته های محبوب به معنای این است که محبت واقعی وجود ندارد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :