مدفونان بقیع در بهشت

پرسش :

آیا هفتاد هزار مدفون در بقیع بدون حساب وارد بهشت می شوند؟پاسخ :

چنین روایتی از قول رسول خدا(ص) در منابع اهل سنت آمده است:

«هذه المقبرة یعنی بقیع الغرقد یبعث منه سبعون ألفا بصورة القمر لیلة البدر یدخلون الجنة بغیر حساب؛[۱]

از قبرستان بقیع هفتاد هزار نفر به صورت ماه شب چهارده برانگیخته شده بدون حساب وارد بهشت می شوند.»

به فرض قبول این روایت، در آن آمده است که این تعداد بدون حساب وارد بهشت می شوند، نه اینکه بدون علت وارد شوند. ظاهر روایت آن است که آن عده از مدفونان این قبرستان که حقشان بهشت رفتن است، بدون تحمل رنج حساب و کتاب، وارد بهشت می شوند. از این حدیث به دست نمی آید که همه ی مدفونان در بقیع، بهشتی اند.


[۱] . الثقات, ابن حبان، ج ۵، ص ۴۷۰. ر. ک: تاریخ المدینة، ج ۱، ص ۹۱؛ مجمع الزوائد، ج ۴، ص ۱۳.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :