تعداد صحابه

پرسش :

اصحاب پیامبر(ص) چند نفرند؟پاسخ :

آمار دقیق از آنها در دست نیست. ابوزرعه رازی تعداد آنها را ۱۱۴ هزار نفر ذکر کرده است. (تدریب الراوی، ص ۴۹۶)پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :