تحقیق در اصول دین

پرسش :

طبق گفته ی بزرگان دین، باید در اصول دین تحقیق و تفحص کرد و از سوی دیگر حضرت علی(ع) می فرماید: هر آنچه با عقل خودت تشخیص داده ای، ساخته ی ذهن خود تو است و هنوز خدا را نشناخته ای؟پاسخ :

سخن امام علی(ع) با گفته ی بزرگان منافات ندارد. طبق گفته ی بزرگان، ما در مورد اصل وجود خداوند، باید دلیل در حد فهم خودمان داشته باشیم اما طبق فرمایش امام علی(ع) نمی توانیم به کنه ذات او پی ببریم و هر آنچه را به عنوان ذات او تصور کنیم خطاست.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :