حکم خداوند به چیزی خارج از توان بندگان

پرسش :

در حدیث معراج است که خداوند روزانه پنجاه نماز را بر مسلمانان واجب کرده بود اما با درخواست پیامبر در معراج، تعداد نمازهای روزانه به یک دهم تقلیل یافت با همان پاداش پنجاه نماز. (تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ج 2، ص 12)
چگونه ممکن است خداوند حکمی خارج از توان بندگان صادر کند؟ اگر خارج نیست چرا باید با درخواست پیامبر آن را عوض کند؟پاسخ :

پنجاه نماز چیزی نیست که از عهده ی انسان بر نیاید بلکه کاری دشوار است. اینکه خداوند این حکم را تغییر داده نه از این جهت است که حکم قبلی اشتباه بوده بلکه لطف خداوند به امت پیامبر است.
فرض کنیم رئیس کارخانه ای در برابر ده ساعت کار در روز فلان مقدار دستمزد را برای کارگرانش تعیین می کند اما با وساطت شخصی، ساعت کاری به هشت ساعت تقلیل یابد با همان دستمزد. این به معنای ظالمانه یا اشتباه بودن تصمیم قبلی نیست بلکه نوعی امتیاز دادن و لطف به کارگرانش است و نیز گاهی برای نشان دادن اهمیت شخص واسطه به دیگران است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :