دیدن پیامبر در عالم رؤیا

پرسش :

آیا این روایت از پیامبر(ص) درست است؟
من رآنی فی منامه فقد رآنی لان الشیطان لا یتمثل فی صورتی؛
هرکه مرا در خواب ببیند خودم را دیده است زیرا شیطان به صورت من در نمی آید.
آیا طبق آن، هرگاه پیامبر(ص) را در خواب ببینیم به خوابمان اعتماد کنیم؟پاسخ :

این حدیث در من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۵۸۵، ح ۳۱۹۱ آمده و سند آن در نرم افزار درایة الحدیث، نسخه ۲/۱ موثق خوانده شده است.
چند نکته:
یک) تا روایتی به مرحله ی تواتر نرسیده نمی توان آن را صددرصد به معصوم نسبت داد.
دو) در بسیاری مواقع، ما آن شخص را پیامبر می پنداریم ولی خود او خود را پیامبر معرفی نکرده است.
سه) ممکن است شخص دیده شده، خود را پیامبر معرفی کند اما نظر به اینکه از زمان دیدن رؤیا تا بیداری و به یاد آوردن آن، فاصله وجود دارد، در این فاصله توهمات و القائات شیطان دخالت کند حال آنکه در رؤیای واقعی کسی خود را پیامبر معرفی نکرده است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :