کتابی شامل احادیث جعلی

پرسش :

آیا کتابی هست که احادیث جعلی را یکجا گرد آورده باشد؟ اگر هست معرفی فرمایید.پاسخ :

در شیعه کتاب الاخبار الدخیله، تألیف علامه شوشتری و نیز اخبار و آثار ساختگی، تألیف هاشم معروف حسنی سودمندند. در میان اهل سنت کتاب های سلسله الاحادیث الضعیفه، ناصرالدین البانی و الموضوعات، ابن حوزی و الکامل فی الضعفاء، ابن عدی را می توان مطالعه کرد.
اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که همه ی صاحب نظران در مورد ساختگی بودن احادیث اتفاق نظر ندارند. چه بسا عالمی حدیثی را ضعیف بداند اما عالمان دیگر صحیح بخوانند. لذا استاد حسینیان سلسله مقالاتی با عنوان «دفاع از حدیث» در نخستین شماره های مجله «علوم حدیث» نگاشت و نشان داد که ضعیف خواندن بسیاری از احادیث، بجا نیست.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :