تاريخ : شنبه 1387/12/10
کد خبر: 4031
كتاب «منهج اليقين» هم‌زمان با كنگره بين‌المللی كلينی منتشر می‌شود

كتاب «منهج اليقين» هم‌زمان با كنگره بين‌المللی كلينی منتشر می‌شود

راوی: كتاب منهج اليقين (شرح نامه امام صادق(ع) به شيعيان) به قلم سیّد علاء الدين محمّد گلستانه، و تحقيق سيد مجتبی صحفی و علی صدرايی خويی، جهت كنگره بين‌المللی كلينی منتشر می‌شود.

به گزارش راوی، به نقل از پايگاه كنگره كلينی، اين كتاب، اثری است از سیّد علاء الدين محمّد گلستانه اصفهانی، از علمای قرن يازدهم هجری.
وی كه از عالمان نامیِ عصر خويش قلمداد می شده، به شرح و تفسير نامۀ امام صادق (ع) به شيعيان پرداخته است. نامۀ مزبور - كه اوّلين حديث در كتاب شريف روضۀ الكافی است -، نامه ای است مفصّل كه حضرت به شيعيان نوشته و در آن، به مسائل مختلف دينی و اجتماعی اشاره نموده و تكليف پيروان خود را مشخّص كرده است.
نويسنده در اين اثر، بر آن بوده تا مضامين نامۀ امام را برای فهم عموم، شرح و توضيح دهد، به همين علّت، نامه را به چند بخش تقسيم و پس از ذكر هر قسمت، ابتدا ترجمۀ روانی از آن را ارائه می كند و سپس مضمون آن را شرح می دهد. استشهاد وی به انبوه روايات و توضيحاتی كه نسبت به روايات ذكر كرده، حجمی از كتاب را در برگرفته، كه در ضمن آن، به بيان واجبات و محرّمات دينی نيز پرداخته و آداب و شرعيات را نيز يادآور شده است. وی در اين موضوع، از استشهاد به منابع اهل سنّت نيز غافل نشده و اعترافات دانشمندان اهل سنّت را هم دربارۀ حقانیّت اهل بيت (ع) يادآور شده است.
از ويژگی های اين كتاب، شكل و آهنگ موعظه و خطابه گونۀ آن است كه فهم آن را برای عموم، آسان می كند. بدين منظور، نويسنده سعی كرده است تا از آوردن متن و سند و نام راوی در روايات پرهيز و اغلب به ترجمۀ آن، بسنده كند. به علاوه، وی همانند عالمان معاصر خود در اصفهان، از استناد به كلام فلاسفه و گفتار عارفان و استدلال های فلسفی، و همچنين آوردن شعر، خودداری نموده كه اين، خود، شيوه ای در عدم اطاله در نوشتار است.
ويژگی ديگر كتاب، روانیِ نثر آن است كه با وجود گذشت حدود سيصد و پنجاه سال از زمان تأليف آن، برای فارسی زبانان امروز نيز قابل درك و فهم است.
مرحوم گلستانه، اين شرح را در ۲۵ شوّال ۱۰۸۱ ق، به پايان رسانده و تاكنون، بنا به گزارش خان بابا مشار، دو يا چند بار در هند به چاپ رسيده است. نسخه های خطّی در دسترس اين اثر كه تاكنون با تفحّص و بررسی شناسايی شده، چهارده نسخه اند كه برای تصحيح اين اثر، از دو نسخۀ خطّی ای كه از بقيه، معتبرتر و قابل اعتمادتر بودند و همچنين يك نسخۀ چاپ سنگی، استفاده شده است.
روش تحقيق و تصحيح اين اثر بدين صورت بوده كه نخست با بررسی نسخه های انتخاب شده، برتریِ هر كدام بر ديگری مشخص شده، امّا هيچكدام اصل قرار داده نشده است؛ بلكه به صورتی تلفيقی، عمل تصحيح انجام گرفته و اختلاف نُسخ در پاورقی، ذكر شده است.
سعی محققان كتاب بر اين بوده كه تمامی ارجاعات مؤلّف، بازشناسی شده، نشانی آنها داده شود و با توجّه به اين كه مؤلّف در بيشتر موارد، تنها ترجمۀ روايات را ذكر نموده بود، گاه پيدا كردن اصل روايت، با دشواریِ بسياری همراه بوده است. علاوه بر آن، مؤلّف در نقل از يك مصدر، نقل های آن مأخذ را به گونه ای آورده كه خواننده، گمان می كند كه مؤلّف، خود از آن كتاب ها استفاده نموده است و اين، دشواریِ كار مصدريابی اين اثر را دو چندان می كرده كه البته با دقّت های فراوان، اين مشكل نيز حل شده است.
كتاب «منهج اليقين»، از جمله آثاری است كه به مناسبت برگزاری كنگره بين‌المللی ثقة‌الاسلام كلينی در نوبت انتشار قرار گرفته است.

به گزارش راوی، به نقل از پايگاه كنگره كلينی، اين كتاب، اثری است از سیّد علاء الدين محمّد گلستانه اصفهانی، از علمای قرن يازدهم هجری.
وی كه از عالمان نامیِ عصر خويش قلمداد می شده، به شرح و تفسير نامۀ امام صادق (ع) به شيعيان پرداخته است. نامۀ مزبور - كه اوّلين حديث در كتاب شريف روضۀ الكافی است -، نامه ای است مفصّل كه حضرت به شيعيان نوشته و در آن، به مسائل مختلف دينی و اجتماعی اشاره نموده و تكليف پيروان خود را مشخّص كرده است.
نويسنده در اين اثر، بر آن بوده تا مضامين نامۀ امام را برای فهم عموم، شرح و توضيح دهد، به همين علّت، نامه را به چند بخش تقسيم و پس از ذكر هر قسمت، ابتدا ترجمۀ روانی از آن را ارائه می كند و سپس مضمون آن را شرح می دهد. استشهاد وی به انبوه روايات و توضيحاتی كه نسبت به روايات ذكر كرده، حجمی از كتاب را در برگرفته، كه در ضمن آن، به بيان واجبات و محرّمات دينی نيز پرداخته و آداب و شرعيات را نيز يادآور شده است. وی در اين موضوع، از استشهاد به منابع اهل سنّت نيز غافل نشده و اعترافات دانشمندان اهل سنّت را هم دربارۀ حقانیّت اهل بيت (ع) يادآور شده است.
از ويژگی های اين كتاب، شكل و آهنگ موعظه و خطابه گونۀ آن است كه فهم آن را برای عموم، آسان می كند. بدين منظور، نويسنده سعی كرده است تا از آوردن متن و سند و نام راوی در روايات پرهيز و اغلب به ترجمۀ آن، بسنده كند. به علاوه، وی همانند عالمان معاصر خود در اصفهان، از استناد به كلام فلاسفه و گفتار عارفان و استدلال های فلسفی، و همچنين آوردن شعر، خودداری نموده كه اين، خود، شيوه ای در عدم اطاله در نوشتار است.
ويژگی ديگر كتاب، روانیِ نثر آن است كه با وجود گذشت حدود سيصد و پنجاه سال از زمان تأليف آن، برای فارسی زبانان امروز نيز قابل درك و فهم است.
مرحوم گلستانه، اين شرح را در ۲۵ شوّال ۱۰۸۱ ق، به پايان رسانده و تاكنون، بنا به گزارش خان بابا مشار، دو يا چند بار در هند به چاپ رسيده است. نسخه های خطّی در دسترس اين اثر كه تاكنون با تفحّص و بررسی شناسايی شده، چهارده نسخه اند كه برای تصحيح اين اثر، از دو نسخۀ خطّی ای كه از بقيه، معتبرتر و قابل اعتمادتر بودند و همچنين يك نسخۀ چاپ سنگی، استفاده شده است.
روش تحقيق و تصحيح اين اثر بدين صورت بوده كه نخست با بررسی نسخه های انتخاب شده، برتریِ هر كدام بر ديگری مشخص شده، امّا هيچكدام اصل قرار داده نشده است؛ بلكه به صورتی تلفيقی، عمل تصحيح انجام گرفته و اختلاف نُسخ در پاورقی، ذكر شده است.
سعی محققان كتاب بر اين بوده كه تمامی ارجاعات مؤلّف، بازشناسی شده، نشانی آنها داده شود و با توجّه به اين كه مؤلّف در بيشتر موارد، تنها ترجمۀ روايات را ذكر نموده بود، گاه پيدا كردن اصل روايت، با دشواریِ بسياری همراه بوده است. علاوه بر آن، مؤلّف در نقل از يك مصدر، نقل های آن مأخذ را به گونه ای آورده كه خواننده، گمان می كند كه مؤلّف، خود از آن كتاب ها استفاده نموده است و اين، دشواریِ كار مصدريابی اين اثر را دو چندان می كرده كه البته با دقّت های فراوان، اين مشكل نيز حل شده است.
كتاب «منهج اليقين»، از جمله آثاری است كه به مناسبت برگزاری كنگره بين‌المللی ثقة‌الاسلام كلينی در نوبت انتشار قرار گرفته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :