اصحاب اجماع(2) - صفحه 82

اصحاب اجماع

قسمت دوم

ناصر باقرى بيدهندى

در نوبت اول، شش تن از اصحاب اجماع (زراره، محمد بن مسلم، فضيل بن يسار، يزيد بن معاويه عجلى، ابو بصير، معروف بن خربوذ) معرفى شدند؛ اينك اصحاب ديگر:

جميل بن درّاج كوفى (زنده قبل از 203هـ.ق)

ابو على/ابو محمّد نخعى، ۱ از راويان و محدّثان شيعه است كه از اصحاب اجماع ـ بلكه افقه اصحاب امام صادق(ع) ـ به شمار آمده است. ۲ وى از ياران امام موسى كاظم(ع) نيز بوده است. ۳

1.ابن فضّال، كنيه وى را «ابو محمّد» مى داند. (ر.ك: رجال النجاشى، چاپ جامعه مدرسين، ص۱۲۶، ش۳۲۸)

2.رجال الكشى، شيخ طوسى، تصحيح حسن مصطفوى، ص۳۷۵، ش ۷۰۵ و نيز بنگريد به شماره هاى ۴۶۷ و ۴۶۸

3.رجال الطوسى، چاپ جامعه مدرسين، ص۱۷۶، ش ۲۱۰۱ (از اصحاب امام صادق ـ ع ـ) و ص۳۳۳، ش ۴۹۶۴ (از اصحاب امام كاظم ـ ع ـ)؛ رجال النجاشى، ص۱۲۶؛خلاصة الأقوال، تحقيق نشر الفقاهة، ص۹۲، ش ۲۰۹

صفحه از 115