عرضه حديث بر امامان (2) - صفحه 120

عرضه حديث بر امامان(ع)

قسمت دوم

عبدالهادى مسعودى

در قسمت نخست مقاله، پس از تبيين فضاى حاكم بر نقل حديث، نمونه هاى متفاوت عرضه حديث را تا دوران امام صادق(ع) ارائه داديم. اينك با ادامه آنها، استمرار و امتداد جريان عرضه را تا پايان دوره حضور نشان داده، با بيان انگيزه هاى عرضه و چگونگى كاربرد آن در عصر غيبت، مقاله را پايان مى بخشيم.

عرضه حديث بر امام كاظم(ع)

تلاشهاى راويان براى دستيابى به متنهاى تحريف ناشده و احاديث صحيح، در عصر امام كاظم(ع) نيز ادامه يافت. بقاياى برجا مانده از جريان غلو و دروغ بستن و جعل و دسّ كسانى همچون محمد بن بشير، ۱ به اين تلاش شدت بخشيد؛ اما با استحكام شالوده هاى حكومت عباسى، فضاى نيمه آزاد دوره انتقالى امويان به عباسيان خاتمه يافت و ارتباط

1.بنگريد به: رجال الكشّى، ج۲،ص۷۷۴ تا ۷۷۹

صفحه از 169