دفاع از حديث(6) - صفحه 170

دفاع از حديث(6)

مهدى حسينيان قمى

سخنى گفتنى

مقاله «دفاع از حديث»، مورد توجّه محقّقان بوده و چند نوبت، در همين مجلّه، مورد نقد قرار گرفته و ما هم با توجّه به نقدها، يادداشت هايى در پاسخ نگاشته ايم كه منتشر شده است. تنها نقد مقاله چهارم ۱ تا كنون پاسخ داده نشده است، ظاهرا به اين دليل كه شماره هفتم مجله، ويژه نامه غدير بود و در شماره هشتم نيز مقاله اى در دفاع از حديث نداشتيم؛ و در اين شماره هم، چون فاصله زمانى زياد شده است، درج تمامى آن را لازم نديده اند و لذا در ابتداى اين شماره از «دفاع از حديث»، فقط چند سطر از پاسخ به آن نقد را مى آورم (ناقد محترم مى توانند جوابيّه كامل را در دفتر مجلّه ملاحظه فرمايند):
يك. مقاله «دفاع از حديث(4)»، شايد براى كسانى كه اصل مصاحبه خانم منيره گرجى (در نقد حديث «حسن التبعّل») ۲ را نديده اند، تند و خارج از

1.اين نقد، به قلم جناب روحانى على آبادى است و در صفحه ۱۱۸، از شماره ششم فصلنامه «علوم حديث» منتشر شده است.

2.مندرج در: هفته نامه «زن روز»/۲۶ مهر۷۶

صفحه از 177