وثوق صدورى و وثوق سندى و ديدگاه ها

نشریه : مجله فقه شماره 19

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسن ربانی بیرجندی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

1. وثوق صدورى و وثوق سندى.2. قرينه‏ ها و نشانه‏ هايى كه به روايت اعتبار مى‏دهند.3. ديدگاه هاى شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى در روضه و حاشيه ‏هاى آن.4. نكته‏ هاى پراكنده از جمله: بررسى نشانه‏ ها و قرينه‏ هايى كه به مقبوله عمربن حنظله اعتبار داده است

کلیدواژه‌های مقاله :وثاقت، اسباب صدور، فضای صدور، سندشناسی