كتابشناسي توصيفي «ديوان الامام علي (عليه السلام)» - صفحه 198

كتاب شناسى توصيفى «كتب حديث شيعه»(2)

ديوان الامام على(ع)

مهدى مهريزي

يكى از متونى كه مى تواند به عنوان كتاب حديث، در مجموع كتابشناسى كتب حديث شيعه جايى را به خود اختصاص دهد، ديوان اميرالمؤمنين(ع) ـ يا ديوانهاى منسوب به آن حضرت ـ است.
اين ديوان كه بارها به طبع رسيده و داراى شروح و ترجمه هاى بسيارى است، چند گونه گردآورى شده؛ بگذريم از گردآورى هايى كه تنها نامى از آنها در مآخذ ثبت است يا گردآورى هاى در دست انجام.
درباره اين ديوانها دو گونه پرسش مطرح است: اولين پرسش كه جنبه كلامى دارد، به اين برمى گردد كه آيا امامان معصوم شعر مى سروده اند و آيا سرايندگى با مقام عصمت ناسازگارى ندارد؟ آيا چونان پيامبر(ص) از سرودن، برحذر داشته نشده اند؟ و…
به گمان مى رسد كه در جواب اين پرسش، اتفاق نظرى در ميان صاحب نظران به چشم مى خورد و پاسخ همه اين است كه منعى در سرايندگى امام معصوم نيست. ۱

1.رجوع شود به: ديوان الامام على، شرح و ضبط: الدكتور عمر فاروق الطباع، ص ۶ـ۱۰

صفحه از 211