نظري بر جلد پانزدهم«فهرست نسخ خطي آستان قدس رضوي» - صفحه 323

نظرى بر فهرست نسخ خطى آستان قدس رضوى (جلد پانزدهم)

على صدرايى خويى

مشخصات نام كتاب:
فهرست كتب خطى كتابخانه مركزى و مركز اسناد آستان قدس رضوى (جلد پانزدهم).
موضوع:
ادعيه؛
مؤلف:
محمد وفادار مرادى.
ناشر:
كتابخانه مركزى و مركز اسناد آستان قدس رضوى ـ مشهد؛
تاريخ نشر:
1376ش؛
قطع:
وزيرى؛
تعداد صفحات:
591 صفحه و 85 تصوير از نسخ خطى.
در اين فهرست، 810 نسخه مربوط به دعا و موضوعات مربوط به آن معرفى شده است. اين جلد، در واقع ادامه جلد ششم فهرست اين كتابخانه است كه در سال 1344ش، منتشر شده است.
در فهرست مورد بحث، 810 اثر در زمينه دعا معرفى شده كه غالب آنها متعلق به مؤلفان شيعه است؛ فهرست نگار محترم، از جهت اينكه تعداد قابل توجهى از اين آثار را براى اولين بار به جامعه علمى معرفى نموده، خدمت شايانى را انجام داده است.
از جمله نسخى كه براى اولين بار در اين فهرست معرفى شده، مى توان به

صفحه از 327