نقد مقاله خطبه غديريه امام علی (ع) - صفحه 162

نقد مقاله «خطبه غديريه امام على(ع)»

محمد روحانى على آبادى

شماره هفتم فصلنامه علوم حديث، اختصاص به مقالاتى درباره «حديث غدير» داشت. در صفحات 180ـ203 از اين ويژه نامه، مقاله اى تحت عنوان «خطبه غديريه امام على(ع)» به قلم جناب محمد فاكر ميبدى منتشر شده است كه هدف اساسى آن، اثبات استناد يك خطبه به امام على(ع) است.
جناب فاكر، متن خطبه را از نسخه خطى كتاب «مصباح المتهجّد» به طور كامل نقل مى كند و بدون آنكه توضيح دهد چرا آن را از روى نسخه هاى منتشر شده و رايج برداشت نكرده، از آن به عنوان «سند جهانى اسلام» نام مى برد. او در بخش سوم مقاله، بحثى را تحت عنوان «خطبه غديريّه در منابع روايى» پى ريزى مى نمايد و اظهار مى دارد كه خطبه مذكور، در منابع ذيل، روايت شده است:
1ـ مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، شيخ طوسى (م460ق)؛
2ـ اقبال الأعمال، سيد رضى الدين بن طاووس (م664ق)؛
3ـ مصباح الزائر، همو؛
4ـ جنّة الأمان الواقية (معروف به مصباح كفعمى)، شيخ تقى الدين كفعمى

صفحه از 176