سير نگارشهاي اهل سنّت در حوزه مصطلح الحديث(2) - صفحه 82

سير نگارش هاى اهل سنّت در حوزه مصطلح الحديث(2)

رضيّه سادات سجّادى

در شماره گذشته ،بخش اول از اين مقاله - كه عهده دار معرفى كتابهاى مصطلح الحديث اهل سنّت است - درج گرديد. مؤلف در بخش نخست، پس از اشاره به ادوار شكل گيرى مصطلح الحديث در اهل سنّت، چهل كتاب متقدم را بررسيد. اينك بخش پايانى مقاله -كه حاوى معرفى 72 كتاب ديگر است منتشر مى گردد.
41. تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، حافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر السيوطى (849 - 911ق) تحقيق و تعليق: دكتر احمد عُمَر هاشم، بيروت، دارالكتاب العربى، 1414 ق / 1993م.
در اين كتاب عين كتاب «التقريب» نواوى به صورت معرب آمده، آن گاه در پاورقى شرح سيوطى ذكر شده است. نقل اقوال بدون توضيح در اين كتاب زياد است، لذا ابهام زيادى دارد. گاه با عنوان «قلت»، يا «تنبيه»، مطلبى از خود اضافه مى كند. از دانشمندان قبل از ابن صلاح كه در مقدمه ابن صلاح آراى آنها آمده است و نيز از دانشمندان پس از ابن صلاح، مانند ابن دقيق العيد (صاحب المنهل الروى)، عراقى، ابن حجر عسقلانى و طيبى نيز نقل قول كرده است.

صفحه از 89