تأملی در مقاله (دروغ پردازان در حوزه حديث اهل سنّت) - صفحه 180

تأملى در مقاله «دروغ پردازان در حوزه حديث اهل سنّت»

دكتر نادعلى عاشورى تلوكى

در شماره هشتم مجله گران سنگ «علوم حديث»، مقاله اى تحت عنوان «دروغ پردازان در حوزه حديث اهل سنّت» از دوست گرامى و فاضل محترم، جناب آقاى محمد على رضايى اصفهانى به چاپ رسيد كه ضمن استفاده از مطالب آن، تذكر چند نكته را در تتميم و تهذيب آن، ضرورى دانستم. پيش از بيان اين نكات، ياد كرد اين مهم، بايسته است كه علاوه بر سابقه دوستى اين جانب با نگارنده آن مقال، تواضع و فروتنى مؤلف در پذيرش نقد ديگران و درخواست و تقاضاى ايشان در تذكر موارد احتمالى سهو و خطا ۱ و فراهم آوردن زمينه مناسب تضارب افكار از سوى مسئولان محترم فصلنامه علوم حديث، مهم ترين انگيزه حقير در بيان مطالب ذيل است (اميد آن كه در ارائه موارد زير، به صواب نزديك و به حق قرين باشيم!):
1. هر چند مؤلف محترم، به درستى

1.ايشان در اين باره مى نويسد: «از آنجا كه احتمال خطا و نسيان را در مورد خود منتفى نمى دانيم، اميد است اين مقال با راهنمايى هاى دلسوزانه و منصفانه شما كامل تر گردد». (علوم حديث، ش۸، ص۸۹).

صفحه از 188