سخنى درباره عوامل موفّقيت مبلّغ - صفحه 1

سخنى درباره عوامل موفّقيت مبلّغ

موفّقيت يا شكست مبلّغان و برنامه سازان تبليغاتى در رسيدن به اهداف خود، به پنج عامل بازمى گردد :
1) انگيزه مبلّغ ،
2) محتواى تبليغ ،
3) ويژگى هاى مبلّغ ،
4) ابزارهاى تبليغ ،
5) شيوه تبليغ .
در اسلام، همه اين عواملْ مورد توجّه قرار دارد و ما در اين باب ، با الهام گرفتن از قرآن و حديث، تلاش داريم تا ضمن تقويت انگيزه تبليغ ، مبلّغان را با اصلى ترين پيام هايى كه بايد به مردم منتقل كنند ، ويژگى هايى كه براى مبلّغْ ضرورى است و ضامن موفّقيت وى در تبليغ است ، ابزار تبليغ ، و شيوه هايى كه در موفقيت مبلّغْ مؤثّر است، آشنا سازد . اينك اشاره اى داريم كوتاه به جمع بندى متون اسلامى درباره عوامل موفّقيت مبلّغ .

انگيزه مبلّغ

بدون ترديد ، انگيزه، قبل از هر چيز ديگر، ضامن موفّقيت مبلّغ و برنامه هاى تبليغى

صفحه از 6