مخاطب شناسى در تبليغ - صفحه 1

مخاطب شناسى در تبليغ

روان شناسىِ مخاطب، مهم ترين ركن تبليغ پس از اسلام شناسى و رمز موفقيّت مبلّغ است . مبلّغ اگر مخاطب خود را نشناسد و از استعدادها و نيازهاى تبليغى وى آگاهى نداشته باشد ، بى ترديد ، در رسيدن به اهداف تبليغى خود، ناكام خواهد ماند .
مخاطب شناسى در برنامه ريزى صحيح تبليغى ، درگير نشدن مبلّغ با خواست هاى فطرى مردم ، و نيز توجّه ويژه در برنامه ريزى ها براى نسل جوان، نقش اساسى دارد .

1 . برنامه ريزى صحيح تبليغى

نخستين پيشْ نياز هر گونه برنامه ريزى براى تبليغات، مخاطب شناسى است . مبلّغ، تا وقتى كه ظرفيت فكرى و روحى مخاطب خود را نداند ، و از زمينه هاى ذهنى و روانى و ميزان تأثير پذيرى مخاطب ، اطّلاعات كافى نداشته باشد و موانع تأثيرپذيرى مخاطب را تشخيص ندهد ، نمى تواند برنامه ريزى صحيحى براى تبليغات داشته باشد .

ميزان تأثير پذيرى مخاطب

يكى از نكات مهمّى كه در قرآن و احاديث اسلامى در زمينه مخاطب شناسى مورد

صفحه از 7