نقش زمان و مكان در تبليغ - صفحه 1

نقش زمان و مكان در تبليغ

زمان شناسى و مكان شناسى، مانند مخاطب شناسى، از اركان علمى تبليغ محسوب مى شود . اين بدان معناست كه بدون شناخت زمان و مكان ، مبلّغ نمى تواند برنامه ريزى صحيح و پاسخگويى مناسب به نيازهاى تبليغى داشته باشد ؛ زيرا همان طور كه ظرفيت طبيعى و اكتسابى انسان ها متفاوت است و بدون در نظر گرفتن اين تفاوت ها برنامه ريزى صحيح تبليغى ممكن نيست ، مقتضيات تبليغىِ زمان ها و مكان هاى مختلف نيز تفاوت دارند و بدون در نظر گرفتن زمان و مكان تبليغ، نمى توان براى تبليغات سازنده ، برنامه ريزى كرد .

نقش زمان در تبليغات

زمان شناسى، به برنامه ريزان تبليغى اين امكان را مى دهد كه از زمانْ عقب نمانند و برحسب مقتضيات آن، ابزارها و شيوه هاى تبليغاتى را متحوّل كنند .
روش پيامبران بزرگ الهى در بهره گيرى از ابزار تبليغى مورد نياز هر زمان، براى برنامه ريزان و برنامه سازان تبليغات اسلامى بسيار آموزنده است . در دورانى كه جادوگرى در جامعه حرف اوّل را در تبليغات مى زند، مهم ترين ابزار تبليغى حضرت

صفحه از 3