فضیلت آموزگار - صفحه 1

2 / 4

فضيلت آموزگار

۱۳۰۲.پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله : خدايا! آموزگاران را ببخشاى (سه بار فرمود) و عمرشان را طولانى كن و كسب و كارشان را رونق بخش .

۱۳۰۳.پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله : دنيا ، نفرين شده و آنچه در آن است نيز نفرين شده است ، مگر ياد خدا و آنچه در آن رديف است و يا آموزگار و شاگرد .

۱۳۰۴.پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله : آيا شما را از برترين بخشنده آگاه سازم؟ خداوند ، بخشنده‏ترين است و من ، بخشنده‏ترين فرزند آدم هستم و بخشنده‏ترين كس ، پس از من ، مردى است كه دانشى را آموخته و آن را منتشر مى‏كند كه روز قيامت ، [به صورت‏] يك امّت برانگيخته مى‏شود و نيز مردى كه جان خود را در راه خدا بذل كند تا آن كه كشته شود .

۱۳۰۵.پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله : هنگامى كه آموزگار به كودك بگويد : بگو «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» و كودك بگويد : «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» ، خداوند ، دورى از آتش را براى كودك و پدر و مادرش و آموزگار مى‏نويسد .

۱۳۰۶.پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله : آموزش دانش ، كفّاره گناهان بزرگ است .

۱۳۰۷.پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله : هرگاه بابى از دانش فراگرفتى ، برايت از آن كه هزار ركعت نماز مستحبّىِ پذيرفته شده بخوانى ، بهتر است ، و چون به مردم آموختى ، بدان عمل بشود يا نشود ، برايت از آن كه هزار ركعت نماز مستحبّى پذيرفته شده بخوانى ، بهتر است .

صفحه از 4