تعداد و زمان عمره های پیامبر(ص)

تعداد و زمان عمره های پیامبر(ص)

در باره تعداد و زمان عمره هاى پيامبر خدا، روايات مختلفى نقل شده است

در باره تعداد و زمان عمره هاى پيامبر خدا، روايات مختلفى نقل شده است كه مى توان از مجموع آنها چنين نتيجه گرفت كه: پيامبر خدا ، سه عمره مفرده انجام داده است و رواياتى كه عمره هاى ايشان را چهار بار گفته اند، عمره ايشان در حجّة الوداع را نيز به آنها افزوده اند و احاديثى كه آنها را دو بار دانسته اند، تنها عمره هاى آشكار ايشان را بيان نموده اند. به عبارت ديگر، پيامبر صلى الله عليه و آله پس از پيكار حُنَين، شبانه از جِعرانه به مكّه آمد و پس از گزاردن عمره، همان شب به جِعرانه بازگشت و صبح، مانند ديگران از خواب برخاست. از اين رو، عمره ايشان ، بر بسيارى پوشيده مانْد.
بيشتر محدّثان، زمان وقوع عمره هاى پيامبر خدا را در ماه ذى قعده دانسته اند و برخى شوّال و رجب را نيز افزوده اند.